Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B.V. Koopwoningservice.nl

Versie 2021.1

 

Artikel 1: Definities

1.1 Financiële Dienstverlener:

BV.KOOPWONINGSERVICE.NL gevestigd te Huissen aan de Handelstraat 35, 6851 EH Huissen, postbus
176, 6850 AD Huissen, hierna te noemen: “FD”.

 

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie
zij een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3 Opdracht:

De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten
van een Financieel Product alsmede het geven van uitvoering aan een tussen Opdrachtgever en FD
overeengekomen abonnement.

 

1.4 Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, spaarrekening, krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin
van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Opdrachtnemer zal adviseren en/of bij de afsluiting
waarvan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

 

1.5 Aanbieder:

De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

 

1.6 Serviceabonnement:

Tussen opdrachtgever en FD overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform in het
abonnement opgenomen voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij
het onderhoud en uitvoering van door Opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde
afgesloten financiële producten.

 

Artikel 2: Opdracht

 

2.1 

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat
FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd
om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het
verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.


2.2 

Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd, ook
als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij FD werkzame persoon zal
worden uitgevoerd.


2.3 

Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn
overeengekomen anders blijkt.


2.4 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar
verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

2.5 

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van FD
en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde
bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.


2.6 

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of
offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD

 

3.1 

Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij
daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de
betreffende Aanbieder.


3.2 

Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de
eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig
zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht
welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten
verschaffen.


3.3 

Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde
veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een
offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van
de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: Communicatie

 

4.1 

In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit
bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische
ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.


4.2 

Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte informatie,
is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van een aan haar
verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de
persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.


4.3 

Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat
Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder
begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

5.1 

Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te
maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan
Opdrachtgever.


5.2 

Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe
adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc.,
zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de
betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare)
tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

5.3

FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering
van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur
in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 

6.1 

Het voor diens dienstverlening aan Opdrachtnemer toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door
Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief, vast honorarium of een
serviceabonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.


6.2 

FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari
te verhogen conform de consumentenpijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 + 100, dan wel volgens een vast percentage
zoals overeengekomen door FD en Opdrachtgever.


6.3 

Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever
doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het
accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de
uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.


6.4 

In het geval Opdrachtnemer werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat
door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Opdrachtnemer start met de uitvoering van de Opdracht.


6.5 

Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de
door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.


6.6

Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt,
kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te
vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de
Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten
hypotheek betrekking heeft over te gaan. Opdrachtnemer is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten
opzichte van Opdrachtgever.


6.7 

Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met
een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in
verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering
door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8 

Indien Opdrachtgever door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekenstelling
nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit
handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en
worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

  • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00
  • Over de volgende € 2.500,00: 10%
  • Over de volgende € 5.000,00: 5%
  • Over de volgende € 190.000,00: 1%
  • Over het meerdere: 0,5%

 

6.9 

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 

Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is FD
bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid
voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

6.11 

Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling mag FD iedere vorm van verdere dienstverlening in geval van een
serviceabonnement staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is. In geval van (schade)verzekering
gaat Opdrachtgever automatisch akkoord met het omzetten van de verzekeringen van netto verzekekering
premies naar verzekeringen zonder een eventuele collectieve korting en met provisie.

6.12 

De voortvloeiende premieverhoging ten gevolge van de maatregel uit Artikel 6.11 kan op geen enkele wijze
aanleiding zijn tot opzegging en beëindiging van de desbetreffende verzekeringen door de Opdrachtgever.
Opzegging kan uitsluitend per eerst volgende contractsvervaldatum.

 

Artikel 7: Opzegging

 

7.1 

Opzegging van de dienstverleningsovereenkomst is in geval van een serviceabonnement overeenkomst op
basis van 1 jaar wederzijds en voor het eerst mogelijk 1 jaar na ingangsdatum. Na deze periode is het
serviceabonnement dagelijks opzegbaar met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Na
opzegging dient Opdrachtgever zijn bij FD afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode,
over te dragen naar een kantoor/intermediair naar keuze. Mogelijk door FD gemaakte adviesuren worden bij
Opdrachtgever in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke
afwikkelingskosten.


7.2 

In geval van een serviceabonnement overeenkomst op basis van 3 jaar zal het contract 3 jaar na
ingangsdatum automatisch beëindigd worden.


7.3 

De dienstverleningsovereenkomst dient schriftelijk aan de FD te worden opgezegd.


7.4 

De dienstverleningsovereenkomst is niet overdraagbaar.


7.5 

De opdrachtgever met een dienstverleningsovereenkomst heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële
gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht.


7.6 

Bij annulering van de opdracht tot dienstverlening door de Opdrachtgever is ten alle tijden de
overeengekomen annuleringskosten verschuldigd.

 

Artikel 8: Informatie van Opdrachtgever

 

8.1 

Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient
onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen
optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de
bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Opdrachtnemer haar adviezen daaraan
zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.


8.2 

Opdrachtnemer kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting
voldoen indien Opdrachtgever het in 8.1 bepaalde strikt naleeft.


8.3 

Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of indien
Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer
bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

 

8.4 

Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan

Opdrachtnemer verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot
gevolg heeft dat Opdrachtnemer meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden,
belast Opdrachtnemer het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan
Opdrachtgever.

 

8.5 

Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van FD

 

9.1 

Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de
uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen
eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.


9.2 

In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek geval
geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en
de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van
het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening
heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan
Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.


9.3 

De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.


9.4 

FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg
van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.


9.5 

FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD gebruikte
software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door FD kan worden verhaald op de
leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.


9.6 

FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door
Opdrachtgever aan FD verzonden (e-mail)berichten FD niet hebben bereikt.


9.7 

FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de
Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of rente voor door hem, na bemiddeling van
FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.


9.8 

FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een
door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.


9.9 

FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er
niet of niet tijdig zorg voor draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken
gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

9.10 

In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een
belegging- en/of investeringscomponent deel van uitmaakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de
mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer
aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat,
rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt
geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder,
afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.


9.11 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is door
de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.


9.12 

Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na
deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of
welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden
nagekomen.

 

 

Artikel 10: Overmacht

 

10.1 

FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet mogelijk is
ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen
bestaande omstandigheden.


10.2 

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en
komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers,
onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting,
relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en
alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden
gevergd.

 

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens

 

11.1 

Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of verstrekt
aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht
of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de
wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan
een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.


11.2 

Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van
FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende
bestand verwijderen.

 

Artikel 12: Klachteninstituut

 

12.1 

FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.014055.
Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden
voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 

12.2 

FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven
bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en
schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk
belang te boven gaat, heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

 

Artikel 13: Verval van recht

 

13.1 

Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening
gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat
Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel
redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van
FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever op.


13.2 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband
met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

 

Artikel 14: Diversen

 

14.1 

Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is
het Nederlandse recht van toepassing.


14.2 

In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen
in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.


14.3 

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.


14.4 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende
bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.


14.5 

In geval van een serviceabonnement overeenkomst wordt uitgegaan van Fair Use Policy. Bij duidelijke
overschrijding daarvan zal FD in contact treden met Opdrachtgever en andere afspraken maken.


14.6 

Niets uit deze adviesvoorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder
voorafgaande toestemming van FD.


14.7 

FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval
FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending
van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum
waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste
voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing
zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene
voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen