Oudedagsvoorziening (pensioen AOW)

Nadenken over jouw pensioen en AOW

Jouw inkomen later is wellicht nog ver weg of heel dichtbij, maar verdient wel aandacht. Rekeninghoudend met het te verwachten pensioen, je AOW en overige vermogensbestanddelen, brengen wij jouw toekomstige inkomenssituatie in kaart. Daarnaast maken wij een inschatting van de te verwachten vaste lasten.


Rust door inzicht in wat jouw persoonlijke situatie is

Op deze manier krijg je tijdig inzicht in je besteedbaar inkomen op jouw AOW-gerechtigde leeftijd (pensioenleeftijd) en kun je zo nodig maatregelen treffen. Indien gewenst adviseren en/of bemiddelen wij in individuele aanvullende regelingen/voorzieningen met betrekking tot jouw pensioen (lijfrente enz.).


Tijdens je oude dag.

Tijdens je pensioen of de tijd daarvoor helpen wij je bij de keuzes die je kunt maken. Op deze manier neem je de regie over wat je in de toekomst graag wilt realiseren. 

Elke droom verdient het beste advies!


Hierbij kun je denken aan de volgende onderwerpen;

  • Combinatie van deeltijdpensioen en minder werken om toch je  inkomen op peil te houden.
  • Doorwerken na je AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Eerder stoppen met werken en tijdens je pensioen leven van jouw vermogen.
  • Vermogensoverdracht naar de kinderen ter verlaging van erfbelasting en voor de verlaging van de eigen bijdrage in een zorginstelling.
  • Het financieren van jouw zorgbehoefte.